POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, ze administratorem Państwa danych osobowych jest Vobitech Sp. z o.o. ul. Borowa 7 34-325 Łodygowice. Administrator odpowiada za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Vobitech Sp. z o.o. w szczególności:

 1. Na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu:

                 a. Podjęcia działań związanych z zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy,
                 której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
                 b. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Vobitech Sp. z o.o., tj. na podstawie art. 6 ust. 1,lit. f RODO w celu:

                a. Marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
                b. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
                c. Prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.
                d. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
                         – wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych ,
                         – udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać :

 1. Przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);

 2. Przez czas, w którym przepisy nakazują na przechowywać dane, np. podatkowe.

 3. Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit 1 f RODO ),

 4. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy a następnie przez okres , po którym się przedawniają roszczenia wynikające z łączącej z klientem umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań ( podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony interes),

 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych
  wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się
  roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony interes),

 6. Tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w
  szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace
  rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym się przedawniają się roszczenia wynikające z umowy ( podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

 7. Weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny
  przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do
  rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy) dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
  obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

                a. Posprzedażowej obsługi klientów ( np. obsługa reklamacji),
                b. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Vobitech Sp. z o.o.
                c. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na postawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Udostępnianie danych osobowych przez Vobitech Sp. z o.o.

Vobitech Sp. z o.o. udostępnia dane:

 1. podmiotom i organom, którym jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Vobietch sp. z o.o. danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie

 2. podmiotom obsługującym systemy informatyczne,

 3. podmiotom świadczącym Vobitech Sp. z o.o usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Vobitech Sp. z o.o.

 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 5. podmiotom współpracującym z Vobitech Sp. z o.o, w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
  nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,

 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażeniu własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Informujemy, że nie powołaliśmy inspektora danych osobowych. Prawa wymienione w punktach 1-9 można zrealizować przez kontakt z Administratorem tj. Vobitech Sp. z.o.o. tel. 512116997 vobitech@vobitech.pl Skarga.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).